Katona Renáta:


300 esszé a kétszintű történelem érettségihez

Közép- és emelt szintre készülőknek is


(DFT-Hungária Kiadó, Budapest, 2006)


Oktatási segédanyagot választottam recenzióm tárgyául. Az elolvasott kiadvány háromszáz jól megfogalmazott, lényegre törő esszében foglalja össze négy középiskolás tanév történelem tananyagát. Kitér minden olyan témakörre, amelyet a a diákok tanultak, az ókori Kelettől egészen az 1990-es évekig. A könyv fejezetei külön foglalkoznak az egyetemes történelemmel, és külön fejezetben a magyarral. Szerkezetileg kronológia (időrendi) megközelítést alkalmaznak. Kiemelik a fontosabb évszámokat, eseményeket, történelmi személyeket.

Az első fejezet az ókori kelet társadalmával, gazdaságával, kultúrájával, művészetével foglalkozik. A második fejezet Hellasz történetét dolgozza fel, amelyben átfogó képet kapunk Spárta társadalmáról, a görög gyarmatosításról, az athéni demokrácia működéséről, a klasszikus görög művelődésről, a polisz-rendszer válságáról, a hellenizmus társadalmáról, államszervezetéről, kultúrájáról. A harmadik nagy fejezet tizenhét esszéjén keresztül ismerhetjük meg az ókori Róma történetét, amely esszék tömören összefoglalják a középiskolában tanultakat, tömören lényegre törően ugyanakkor minden fontosabb eseményre kitérően. Megismerhetjük, illetve átismételhetjük, a római köztársaság válságát, társadalmát, államberendezkedését, kül- és belpolitikáját, provinciáit, művészetét, tudományát, valamint bukását.

A következő két fejezet is egyetemes történelemmel foglalkozik, a korai hűbériséggel, valamint az érett feudalizmussal. A hatodik fejezetben találkozhatunk először a magyar történelemmel, amelyben a magyarság őstörténetétől egészen 1301-ig követhetjük nyomon a magyar nép történetét, kiemelkedő személyiségeit, értem ez alatt Géza és István államalapító tevékenységét, az Aranybulla-mozgalmon keresztül a tatárjárásig. A következőkben ismételten Magyarország történelmét tekinthetjük át 1301-1526 között. Károly Róbert korától, amely korszak az egyik legkedvesebb korszakom, egészen a parasztfelkelésekig terjed.

Ezek után a kora újkor, a nagy földrajzi felfedezések, az abszolutizmus kialakulása, reformáció, valamint az ellenreformáció következik. A következő huszonegy esszé tartalmazza Magyarország történelmét 1526 és 1711 között, amelyet a forradalmak kora követ. Ezek mérföldkövei: az amerikai függetlenségi háború, a francia forradalom, az ipari forradalom, az 1830-as, valamint az 1848-as forradalmak. A magyar történelem vonatkozásában az 1711. április 30-án megkötött szatmári békétől kiindulva jutunk el egészen az 1848-as szabadságharcig. Az esszék közben érintik a korabeli magyar gazdaságot, Mária Terézia rendeleteit, a jobbágyság helyzetét, valamint a reformországgyűléseket. Találkozhatunk Kossuth és Széchenyi főbb, történelmet alakító, gondolkodást formáló gondolataival is.

A következő rész ismét az egyetemes történelemé: 1848-tól 1914-ig. A tizenötödik fejezetben a magyarországi dualizmus korából kapunk ízelítőt, amely minden fontos eseményt, politikai döntést, tudományt és művészetet tartalmaz. Máris elérkeztünk az I. világháborúhoz, amely fejezet első esszéje így kezdődik: "A Monarchia hadat üzent Szerbiának, 1914. július 28-án", és sajnos, valóban ezzel kezdődött az I. világháború. Az eseményeket nyomon követhetjük, egészen a hadüzenetektől, a fronton történt katonai lépésekig.

Oroszország, Szovjetunió - ez a címe a következő fejezetnek, amely a polgári demokratikus forradalom, a bolsevik hatalomátvétel érintésével jut el a II. világháborúban játszott szerepéig. A tizennyolcadik fejezetben Európai eseményeket taglal a két világháború között. Érinti a nemzetközi diplomáciát, a fasiszta diktatúra kiépítését, hatalomra jutását, valamint a gazdasági világválságot.

Ezt követően a Magyar történelem eseményeit találjuk meg, a károlyi-kormánytól, a Tanácsköztársaságon, valamint a számunkra legfájdalmasabb, és legigazságtalanabbnak tartott 1920. június 4-én megkötött trianoni békeszerződésen keresztül, érintve a világgazdasági válság magyarországi hatásait eljut a határon túli magyarság politikai és kulturális életéig.  

A huszadik fejezet hét esszéje a II. világháborúval foglalkozik. A következő fejezet címe pedig: "Egyetemes történelem 1945-1989". Németország, Vietnám, Anglia, Franciaország, Egyesült Államok, Szovjetunió és az USA kapcsolata, Lengyelország, Jugoszlávia, Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Kína és India történelmi eseményeit tekinthetjük át a II. világháború befejezésétől a rendszerváltásig.

A legutolsó nagy téma Magyarország története 1945- 1989 között. Ebben a fejezetben nem csak a határon belüli, hanem a határon túli magyarokról is szó esik, valamint az MSZDP történetétől az MDP megalakulásáig, a kommunizmus kiépítésétől, az 1956-os forradalom eseményeitől egészen 1989-ig nyomon követhetjük az eseményeket.

Röviden és nem a teljességre törekedve csak vázlatosan írtam le azokat a történelmi eseményeket, amelyek megtalálhatóak a könyvben. Ezt a könyvet mindenkinek ajánlom, aki még a történelem érettségi előtt áll, valamint mindazoknak, akik már túl vannak az érettségin, de fel akarják eleveníteni tudásukat, illetve a történelem órák keretében nem érintettek néhány történelmi eseményt, értem ez alatt azokat, akik 89 előtt érettségiztek. Ez az esszégyűjtemény szerintem tökéletes segítséget nyújt egy- egy történelem témazáró dolgozat megírásától kezdve akár az érettségi témakörök (tételek) kidolgozásáig. Összehasonlítva a négy év történelem könyveivel, tömör, lényegre koncentráló, az összefüggéseket bemutató, mely segítségével átismételhető minden, amit a középiskolában meg kell tanulni, ja és nem mellékes, hogy mindezeket egyetlen 210 oldalból álló könyv tartalmazza. Én ebben az évben egy ismétlő érettségit tettem, amelyhez ez a könyv volt a legnagyobb segítségem abban, hogy az önálló tanulással, tanár és különórák nélkül sikerüljön javítani a középiskolai történelem érettségi eredményemen. Remélem az, aki úgy dönt, hogy érettségire, való felkészülésre ezt a könyvet választja neki is ugyan olyan segítséget, nyújt, mint amilyen segítséget jelentett számomra.


Zsombori Tünde
Tessedik Sámuel Főiskola