Esztergályosné Földesi Katalin:


Az én ábécém

Olvasókönyv az 1. osztály számára


(11., javított kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003)


Az Apáczai Kiadó gondozásában jelent meg az 1. osztályos tanulóknak szóló tankönyv, Az én ábécém. Ez a szép kivitelezésű ábécéskönyv formás, látható betűk jelrendszere, és érdekes szövegek segítségével vágyat és kíváncsiságot ébreszthet a gyermekekben. Ez a tankönyv egyforma súlyt kíván fektetni a jelentéses szóra és a jelentés nélküli hangra, illetőleg szótagra. Egyformán súlyt helyez a motivációra és a nyelvi tudatosságra. Több metafora valósítható meg a segítségével, súlyt fektet a feladatok megértésére, megtanítására, automatizálására, a feladatokat nehézségi fokuknál fogva rendszerezi.

A betűtanításban kellő időt és gyakorlatot biztosít a tankönyv a gyakorlásra. A tankönyv szorgalmazza a hangos olvasást és a szótagolást, mint dekódolási stratégiát. Fejleszti a beszédet, a beszédérzést, az olvasást és az írást, helyesírást. A tanuló találkozik a nagy betűkkel mondatokban, nevekben, felfedezheti és rögzítheti a nagybetűk szerepét az írásban. Lehetőséget ad arra, hogy az írástanítás párhuzamosan történjen az olvasástanítással. Rövid szövegei érdekesek és igényesek. Megmutatkozik bennük a nemzeti jelleg.

Lélektani szempontból is pozitív véleményt lehet alkotni a tankönyvről, mert nem hagyja a gyermeket bizonytalanságban. Mindig világos, egyszerű és követhető lépéseket ad. Nem enged találgatni. Betartva a módszertani lépéseket, biztonságosan dolgozhat a gyermek hangelválasztási gyakorlatokon, hangmegjelölő-hangoztató gyakorlatokon. A feladatsorok logikusan egymásra épülnek. Betűről betűre visszaköszönnek, hiszen ebben az életkorban az állandóságnak fontos szerepe van, biztonságérzetet ad a gyermeknek. Játékos és logikus. Több érzékterületet megmozgat, a beszédet, a látást, a hallást és a mozgást, a cselekedtetést is. Fejleszti a logikus gondolkodást és az érzelmeket.

A küllem szempontjából: az illusztrációk illeszkednek a tartalomhoz. Esztétikusak. Külön a képek is tartalmaznak megoldandó problémákat, vagyis előkészítik a szövegértő olvasás fejlesztését. Például "Húzd a rajzhoz, amit kiolvastál"... A könyv lapjai kiváló minőségű papírból készültek, nem üt át rajtuk a filctoll. És könnyű a tankönyv maga, nem egy súlyos taneszközt cipel a tanuló. Tipográfiája megtervezett. Nagy méretű betűket tartalmaz. Az oldalak szellősek, jól áttekinthetőek.

Az előkészítés azért fontos, mert a részkészségek ebben az időszakban alakulnak ki és gyakorlódnak be. Ebben a szakaszban a hangtanuláson és a hangösszeolvasáson van a fő hangsúly. Az olvasás tanításának ez a lényege. Ez a munka logikus gondolkodást, találékonyságot és kitartást kíván a tanítótól.

Az előkészítő időszak feladata, hogy a gyermeket bevezesse az iskola életébe. Ebben az időszakban a játékos hangoztató és hangösszevonási gyakorlatok során ismerkednek meg a gyerekek a hangokkal. Ekkor tanulja meg a hangok összevonását, kirakva ezzel az összeolvasás alapjait. A beszélt nyelvre épít. Megfelelő idejű és alaposságú előkészítő szakaszt tartalmaz, amelyben a meseanyagon keresztül valósul meg a hangtanítás, vagyis a hangot tanítja meg először, majd a megfelelő betűt. A tankönyv azért használható nagyszerűen az előkészítő időszakaszban, mert nagy hangsúlyt fektet a fonématudat kialakítására és fejlesztésére. Háromféle tevékenységet végeztet a tanulóval:

A tankönyv a nyelvi szerkezetek felépítéséhez nyúlt. Az első perctől fogva jelen van a hang/betű-szótag-mondat-szöveg egysége. A tankönyv szerzői visszanyúltak a szótagoló olvasástanításhoz, amely gyermekcentrikus, mert figyelembe veszi a gyermek életkori sajátosságait.

Fejleszti az általános részkészségeket és a speciális részkészségeket is. A kialakítandó készségek és részkészségek egymásra épülnek, és hierarchikus rendszert alkotnak. Ennek a rendszernek a logikáját kell jól látni, mert egy probléma jelentkezésekor mindig egy alacsonyabb szintre kell visszatérni.

A tankönyvben megvalósul a rész-egész egyensúly, például szóépítő olvasásgyakorlatokat tartalmaz, mint úr, túr, túró. Fejleszti az auditív és a vizuális területet is. Ez az ábécéskönyv méltán részesült tankönyvi tetszésdíjban.


Csobán Renáta
Szent István Egyetem
Gazdasági Kar
(Békéscsaba)