"Tűrt" történelem CD-ROM sorozat


Főszerkesztő: Dr. Szentpéteri József
(Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1994-2000.)


A tanítás során sokszor felsóhajtunk: milyen jó lenne, ha most be tudnám mutatni, milyenek voltak adott korszak életmódjának tárgyai, vagy hogy nézett ki egy középkori kódex, vagy ha képen tudnám szemléltetni egy pestisjárvány szörnyűségeit, vagy ha halk zene mellett taníthatnék!...

Amennyiben van lehetőségünk a hagyományostól eltérő óraszervezésre - rendelkezésünkre áll megfelelő szaktanterem, számítástechnikai támogatás, projektor stb. -, vagy tanítványaink családjainak anyagi lehetőségei engedik meg a drágább taneszközök otthoni használatát, mindenféleképpen érdemes igénybe vennünk a modern technika (információs társadalom) biztosította előnyöket.

Szentpéteri József főszerkesztésében, szervezésében több tucat történész munkája nyomán készül az Enciklopédia Humana Egyesület (EHE) CD-ROM sorozata, amely nemzeti történelmünket mutatja be a magyar őstörténettől kezdve.

Ezek közös jellemzője: kimagaslóan magas szakmai kompetenciával, műgonddal, hozzáértéssel minél több eredeti, hiteles forrás megjelenítése - “bárki” által elérhető módon. Noha ez meglehetősen borsos árú (6720,- Ft-ba kerül a sorozat minden egyes tagja - de természetesen ez korántsem áll arányban az ebbe fektetett rengeteg szellemi munkával, energiával, szervezési, pénzszerzési teendővel), mégis olcsóbb lehetősége a történelmi emlékekhez való “hozzáférésnek”, mint a távoli múzeumokba való eljutás.

A CD-sorozat segítségével - mint elektronikus információhordozóéval - tehát bevihető az osztályterembe a magyar történelem. Mert a mű elsődleges célja az, hogy ott legyen minden középiskolában, taneszközként szerepeljen a középfokú oktatás tanárai kezében.

A első öt kronológiai szakasz CD-jén a magyar nyelvű szövegek mellett németül és angolul is elolvashatjuk - de elegendő támogatás (kb. 2,5 millió forint) híján a hatodik rész ugyanazon a CD-ROM-on már "csak" magyarul hozzáférhető szövegeket tartalmaz.

A sorozat alkotói olyan tematikus módszer szerint haladnak, hogy a felhasználó tanárok egyes témákat le tudjanak tölteni a saját számítógépükre - hogy onnan majd új csoportosításban, másféle tematikus rendben szedhessék elő azokat. Így például, aki valamelyik óráján a magyar pénztörténettel foglalkozik, előveheti, egymás mellé teheti, és a tanulóknak együtt prezentálhatja a magyar pénzérmék fejlődését reprezentáló, "saját" sorozatát. (Ezek egyébként olyannyira jóminőségű fotók, hogy bízvást megcsodálhatjuk a magyar ötvösművészet századokat átívelő remeklését.)

Az Emese álma alcíme szerint: A magyar őstörténet és az államszervezés kora - a kezdetektől 1038-ig terjedő időszakot öleli fel. Ebben a legújabb tudományos eredményeket közérthető módon előadva a szerzők nyomon kísérik a magyarság eredetének, vándorlásának útvonalait. Bemutatják, hogy a Kárpát-medencében történt letelepedés idején milyen volt a társadalom felépítése, s hogy milyen változásokat hoztak a "kalandozó" hadjáratok. Az államszervezés kora Géza nagyfejedelem és Szent István király tevékenységéhez kötődik, amellyel megtörtént a keletről jött népesség beilleszkedése az európai keresztény népek sorába.

A Vazul-ág bemutatását nyomon követő második rész az Árpád-házi királyok Szent István után - 1038-1301 alcímet viseli. Ebben a magyar középkor jeles szakértői azt járják körül, hogy a magyar királyságnak hogyan sikerült megőriznie függetlenségét az európai nagyhatalmak között. Az ország kivette részét az ún. invesztitúraharcból, majd elszenvedte és kiheverte a tatárjárás pusztításait. A regősök hagyományőrző szóbeliségéhez ez idő tájt járult a latin nyelvű irodalom kibontakozása. A keresztény egyház műveltségterjesztő tevékenysége mellett lassan teret nyer a világiasodó lovagi kultúra, megszületnek az első magyar nyelvű írott emlékek. A román kor művészete a korai gótikáig ível. A CD-ROM a korai középkor mindennapjainak teljes életét mutatja be, amely egyaránt kiterjed a királyi udvar tagjaira, a városok polgáraira és a falvak pórnépére is.

A Lovagkirályok az Anjou- és a Zsigmond-kor királyainak idejét (1301-1437.) mutatja be. Ezt az időszakot a folyamatos harc jellemezte a trónért és az egyeduralomért. A Károly nevéhez fűződő konszolidációt Nagy Lajos kora és a királynők uralma követte. Az ország nagyjai között megosztott hatalom végül is Zsigmond királyságát eredményezte.

A CD-ROM az ómagyar kor nyelvtörténetét egyházi és világi tárgyú emlékek bemutatásával, a korabeli irodalmat a műveltségi viszonyok elemzésével, a korszak jeles szerzőinek, kedvelt műfajainak és ránk maradt műveinek ismertetésével idézi föl. A művészettörténeti elemzések bevezetnek többek között a gótikus stílus építészetébe, s gazdag képzőművészeti vizuális élményt nyújtanak. Részletes leírást kapunk a korszak zene- és tánctörténetéről. Az egyháztörténet lapjain megelevenedik az ország Szentszékkel való kapcsolata, a magyar egyház belső tagozódása, illetőleg az egész akkori társadalomhoz fűződő viszonya. A történeti földrajz fejezet elemzi a határos országok és tartományok, a belső kormányzat, illetve a települések és lakóhelyek sajátosságait. Az életmóddal foglalkozó rész a korabeli társadalom, gazdaság és mindennapi élet részleteibe nyújt bepillantást.

A Pannon reneszánsz a Hunyadiakkal és a Jagelló-korral (1437-1526) foglalkozik. A történeti részek a korszak megannyi politikai, hadtörténeti eseményét dolgozzák fel, miközben elemzik a korabeli társadalom és gazdaság változatos világát is. A nyelvtörténeti fejezet a kései ómagyar kort jellemzi. Az irodalmi műveltség leírásakor a magyar és a latin nyelv, a középkori eszmeiség, a teológiai művek mentén indul el, s eljut a humanista irodalom bemutatásáig. A művészettörténet sokszínűsége többek között az építészet, a szobrászat, az oltárművészet és a könyvfestészet terén mutatkozik meg, amelyet a népzene, a városi és a főúri zeneélet, a paraszti és a reneszánsz udvari táncok összefoglalása zár le. A CD bemutatja az egyháznak a hitéletben, a politikában, a művelődésben játszott szerepét, ugyanakkor kitér a népi vallásosságra és orvoslásra is. A táj és nép fejezetnek a természeti földrajz, az etnikumok, a kormányzat, a település és a lakóhely bemutatása képezik a fő részeit - itt Visegrád és Szentkirály példázza a korabeli városi és falusi élet színtereit. Az egykori életmódot a gazdálkodás, a foglalkozások, az iskolázás és a mindennapi élet témakörei szemléltetik.

Frissen került bemutatásra a török korral foglalkozó rész (1526-1699), amely az ismerősen csengő Kereszt és félhold főcímet viseli. Ez a mohácsi csatavesztéstől a karlócai békéig foglalja össze a magyar történelem politikai és hadtörténeti eseményeit, a három részre szakadt ország kormányzását és társadalomtörténetét. A korszak nyelvtörténetében külön alfejezet tekinti át szókincsük török eredetű részét. Az irodalom fejezet a korabeli élet kereteinek átalakulását, a könyvnyomtatást, a nemzeti irodalom jellemzését adja a reformáció elterjedésének, majd az ellenreformáció kibontakozásának időszakában. Kuriózumnak számít a hódoltság török irodalmának részletes leírása. A művészettörténeti rész a humanista műpártolás példáin mutatja be a korszak építészetét, szobrászatát, festészetét, könyv- és iparművészetét, s külön tárgyalja az oszmán-török építészet emlékeit is. Igen értékes az a hangzó zenei anyag, amellyel a zenetörténészek illusztrálták a török hódoltság zene- és dallamvilágát. A korabeli táncok összefoglalója a nyugati és a keleti hatásokat vizsgálja. Az egyháztörténeti fejezet a reformáció elterjedését, majd a katolikus megújulást és az ellenreformációt követi nyomon, amelyet a népi hiedelemvilág és a muszlim hitélet bemutatása zár le. A szerzők külön kitérnek a jellegzetes etnikai változásokra, átalakulásra is. A korabeli életmódot a gazdaság, a kézművesség, az oktatás és a mindennapi élet sokoldalú megközelítésével jellemzik.

Egészen újonnan került kiadásra a Kétfejű sas főcímen a minap bemutatott CD-ROM, melynek alcíme: A Habsburg-uralom Magyarországon - 1699-1790. Ez a sorozat előző, három nyelvű tagjaihoz képest - amint korábban említettük - "csak" magyarul jelent meg, de az eddigihez hasonlóan, közoktatási és felsőoktatási célú felhasználásra, hasznosításra szánt interaktív taneszköz.

A CD történelmi anyaga részletezi, hogy a Rákóczi-szabadságharc után hogyan illeszkedett be az ország a Habsburgok birodalmába, s miként jelent meg a felvilágosult abszolutizmus Mária Terézia királynő és II. József tevékenységében. A nyelvtörténeti rész a nyelvújítás előkészítését mutatja be. Az irodalmi fejezet a késő barokk és a felvilágosodás korának jellegzetes eszmeáramlatait és személyiségeit rajzolja elénk - korabeli alkotásokon keresztül. A művészetek fejezet a barokk stílus elemeit jellemzi az egyházi és a világi építészetben, képző- és iparművészetben. A zenetörténészek külön tárgyalják a műzenei kultúra és a népzenei élet jellegzetességeit. A korabeli táncok összefoglalása a társadalom egyes rétegeiben divatos táncok szerint történik. Az egyháztörténeti rész a felekezetek egymás mellett élését követi nyomon, amelyet a népi hitvilág emlékeinek leírása zár. Ez a CD-ROM is tartalmazza a már az előzőeken megszokott természeti földrajzi, kormányzati leírásokat, az etnikai viszonyok, a települések és a lakóhelyek - az életmód széles spektrumú - bemutatását.

A CD-ROM sorozat figyelembe veszi azt is, hogy az iskolák technikai-informatikai felszereltsége nem feltétlenül és egyformán a "legmodernebb" - ha ezt nem tudnánk, azt mondhatnánk, hogy technikai megoldásain helyenként találunk kivetnivalót...

Kívánatos lenne, ha az illetékes főhatóságok (minisztériumok) az eddigieknél hathatósabban támogatnák ezt az igényes és reprezentatív - külföldön is felmutatható - civil kezdeményezést, különösen, ami annak angol és német nyelvre történő lefordítását illeti.

Karlovitz János Tibor
(az Enciklopédia Humana Egyesület
anyagainak felhasználásával)