Könnyedén és eredményesen


Gintli Tibor - Schein Gábor: Irodalom II.
(Korona Kiadó, Budapest, 1999.)


A Gintli Tibor és Schein Gábor által megírt, a gimnáziumok második osztályosainak szánt irodalom tankönyvet tartom a kezemben. A könyv hét nagyobb fejezete az emberiség hét nagyobb irodalmi korszakába enged betekintést- a barokktól a romantikáig. A könyv már első ránézésre, már az első beleolvasáskor bizonyítja, hogy az irodalmi korszakokat, a szerzők, írók, költők munkásságát, életét, illetve általában az ismeretanyagot nem a szokásos módon próbálja meg átadni a diákságnak.

Sok tankönyv, elsősorban a nagy lexikális tudást megkövetelő tárgyak (irodalom, történelem) tankönyvei követik el azt - a tanulók szempontjából csöppet sem elhanyagolható - hibát, hogy a megtanulásra szánt anyagmennyiséget nem megfelelő módon tagolják, s így a lényeg, az anyag magva nem kap kellő hangsúlyt. Gintli Tibortól és Schein Gábortól a Korona Kiadó gondozásában 1999-ben megjelent tankönyv azonban elősegíti a tananyag jól áttekinthető, átlátható tagolásával, felosztásával a lényeges szavak, szókapcsolatok, mondatok, definíciók különböző módon történő kiemelésével, hogy a tanítás-tanulás hosszú távon is sikeres legyen.

Az egyes fejezetek egy teljesen sima lappal kezdődnek, melyen csupán az adott irodalmi kor elnevezése található. Ezt követi az a rész, ahol a szerzőpáros ismerteti a korok világképét, világnézetét, az egyes irányzatokat, azok megerősödését, kialakulásuknak okait. Nagyon célszerűnek tartom, hogy a korszakokat a könyv írói különböző szempontok alapján összevetik az időben előttük és utánuk álló más korszakokkal, így a diákoknak lehetőségük nyílik arra, hogy egészében és összefüggéseiben lássák az irodalom eseményeit, azoknak mozgatórugóit, okait, "lényegét". A világirodalom egyes nagy korszakainak, híres és fontos szerzőinek, s az ő műveiknek tárgyalása mellett megtaláljuk a magyar irodalom jeleseit is. A szerzők mind a hét tárgyalt korszak irányzatait, alapfogalmait, jellemző műfajait definiálják. Örömmel vettem észre, hogy a különböző költők és írók önéletrajzának viszonylag kevés helyet szántak. Az önéletrajzoknak itt kizárólag az a szerepük, hogy láttassák, mennyire és hogyan hatottak a szerző életének korszakai, változásai saját műveire. Nincsenek tehát fölösleges adatok, évszámok, helységnevek százai! Ahhoz, hogy a tanulók még inkább összefüggéseikben lássák az irodalom fejlődésének momentumait, nagy segítséget nyújt a könyv végén található "Kronológia" című fejezet, ahol évszámok szerint vannak sorrendbe, illetve párhuzamba állítva a világ- és a hazai irodalom fontos eseményei.

Gintli és Schein úgy próbálták a gyerekek számára a tanulást, a memorizálást megkönnyíteni, hogy a fontos kulcsszavakat egy-egy témával kapcsolatosan a margóra írták, a szöveg mellé. Ezáltal nem csupán a tanulás, hanem az ismétlés is jóval egyszerűbbé és könnyebbé válik. A lényeg megragadásában, a tanulás megkönnyítésében segítik a diákokat a vastag betűkkel szedett szavak, esetenként mondatok. Nagyobb lényegi egységeket, hosszabb definíciókat, fogalommagyarázatokat jelölnek a szürke keretek. A könyv szerzői ugyanis szürke keretbe foglalták a mindenféleképpen pontos megtanulásra, elsajátításra szánt, konkrét ismeretanyagokat. Valószínűleg Rappai Zsuzsának, a könyv képszerkesztőjének köszönhető, hogy a kötet esztétikailag is minőségi alkotásként jelenik meg. A különböző arcképeken kívül - melyeken általában az irodalom nagy és jelentős képviselői láthatók - számtalan festményről, építészeti, képzőművészeti alkotásról készített képekkel találkozunk, amelyek kultúrtörténeti szempontból ugyancsak nagy jelentőséggel bírnak. Megismerkedhetnek a tanulók például a barokk ábrázolási móddal a festményeken, megtudhatják, milyen stílusban épültek a világ leghíresebb épületei. Sajnálatos módon azonban, azt is meg kell állapítanom, hogy a könyvben található képek és illusztrációk mennyisége a könyv terjedelméhez képest viszonylag csekély mértékű, pedig véleményem szerint ezeknek nem kis szerepük van az érdeklődés felkeltésének és ébren tartásának szempontjából.

Összességében véve azonban egy jól átgondolt, megtervezett, nagyszerűen megszerkesztett és megírt irodalom tankönyvvel van dolgunk, amelyet a középiskolák szíves figyelmébe ajánlok, mert ennek a kiadványnak a segítségével az általános tananyagon kívül sok "plusz" információval, érdekességgel bővülhet a diákok ismerete. Legfőbb erényeinek mégis azt mondanám, amit logikailag tiszta szerkesztésmódja, valamint áttekinthető, átlátható felépítése jelent.

Pintér Bernadett
PPKE BTK