Nevelésfilozófiai összefoglaló


(Bábosik Zoltán: Irányzatok és elméletek a nevelésfilozófiában. Okker Kiadó, Budapest, 2004.)


 

Számos tanulmány után önálló kötettel ajándékozza meg az érdeklődőket dr. Bábosik Zoltán, a budapesti Műszaki Egyetem Pedagógia Tanszékének tanára, amelynek újszerűsége alig vitatható.

A nevelésfilozófiában a rendszerváltás előtt, majd annak folyamatában Mihály Ottó professzor jelentette az etalont. Az 1998-as Bevezetés a nevelésfilozófiába című munkája kiváló forrás volt és maradt az egyetemi, illetve főiskolai tanulmányok végzőinek, különösen a pedagógia szakosoknak. E munka kiegészítőjeként jól hasznosítható Loránd Ferenc: Bevezetés a pedagógiába c. egyetemi jegyzete (1997), amely szemelvénygyűjteményt tartalmaz. Mindkét kötetet az OKKER Kiadó jelentette meg szintén.

A fenti előzmények után találkozhatunk az OKKER kiadvánnyal, amellyel a Szerző dr. Biszterczky Elemér professzor emléke előtt tiszteleg.

Dr. Bábosik Zoltán könyve céljaként fogalmazza meg a következőket: "Végigkísérni a filozófia és a nevelés kapcsolatát az ókori klasszikus görög filozófusoktól egészen a XX. századig". Vizsgálatának tárgya volt az etika fejlődésének hatása a nevelés elméletére és gyakorlatára, a mindenkori nevelési-, illetve embereszmény alakulására.

Az ókort idézi Egyiptom, India, az antik Görögország. Itt jelennek meg a szofisták, Szokratész, Platón és Arisztotelész.

A középkor bemutatását két részre bontja a Szerző. Előbb foglalkozik a kora-középkor világfelfogásával, majd azt követően a reneszánsz és a humanizmus kiemelkedő alakjaival (Erasmus, Montaigne, Comenius).

Az újkort négy nagy fejezetben tárgyalja a Szerző. Itt először a felvilágosodás, majd a német filozófia jelentős személyiségei, az életfilozófia képviselői jelennek meg, végül a pozitivisták.

A kötet befejező része a legújabb kor fő irányzatait mutatja be a neotomizmus nevelési felfogásától az antipedagógiai felfogásig.

A szerző szándéka megvalósulása többek között az is, hogy plasztikusan jelenjenek meg a legjellemzőbb paradigmaváltások (a kereszténység megjelenése, a reneszánsz, a felvilágosodás), amelyek jelentős hatással voltak a nevelésfilozófia alakulására.

Eleve dicséretes, újszerű a nevelés filozófia történeti alakulásának bemutatása a kezdettől a XX. századig.

Dr. Bábosik Zoltán tudományos tevékenységének újabb állomását jelenti e könyv megjelenése, amelynek folytatása minden bizonnyal következik. Eljutni a máig... újabb kihívás!

A kötetet gazdag irodalmi jegyzék teszi még értékesebbé, alkalmazhatóbbá mindazok számára, akiket foglalkoztat a nevelésfilozófia, az etika, a neveléselmélet.

 

 Dr. Nagy Andor Ph.D.

főiskolai magántanár