Kovács Ilma:
Nyitott képzések franciaországi példákkal


(Nyitott Szakképzésért Alapítvány, Budapest, 1998.)

A könyvet a Nyitott Szakképzésért Közalapítvány adta ki 1998- ban. A könyv két részre bomlik szét. Az első rész tartalmaz elméleti kérdéseket, ami a nyitott képzésekkel foglalkozik. A második rész, pedig a konkrét franciaországi példákkal foglalkozik. Röviden bemutatnám ezt a két fejezetet.

A távoktatás egyike a sok és lehetséges nyitott képzésnek. 1998- ban kormányprogram lett Magyarországon a nyitott szakképzés. A nálunk is kialakulóban levő informatikai társadalom- társadalmi munkamegosztás minden szintjén- informatikai írástudással rendelkező embereket kíván. A tanulni vágyók szempontjából hangsúlyozni szeretném, hogy az egyéni tanulás nem jelent magára hagyatottságot, sem pedig elszigeteltséget. Tanítási program a tanítói célok azon rendszere, amelyek arra irányulnak, hogy megváltoztassák a tanuló, attitűdjeit és ismereteit. Tanulási program a tanulók azon rendszere, amelynek a tanuló a saját készségei, attitűdjei és ismeretei megváltozatására irányulnak. Csökken a közvetlen, tantermen belüli tanulást irányító tevékenység mennyisége, de ezzel párhuzamosan megjelennek a közvetett irányításra utaló új tanítói módszerek. A tutori munka jelenti a tanítási program másik részét. A tanuló- tanító közötti közvetlen kapcsolatra az embernek mindig szüksége lesz.  Tanuló és tanítója egyre egyenrangú partnerekké válnak a tanulási- tanítási folyamat bizonyos szakaszaiban. A tanító tevékenységei megváltoznak: régebben ő volt a tananyag legfőbb forrása, ma már a tananyagot különböző médiák hordozzák, szemtől- szemben tanított szemben ma már a távoktatásnak köszönhetően távolról irányítja, segíti a tanulót. A nyitott képzésben a tanító távol van a tananyag feldolgozójától. A Nyitott Szakképzésért Közalapítvány pályázatánál hangsúlyt kapott: a képzés modulrendszerű szerkezete, az időbeli nyitottság, illetve a térbeli nyitottság. Ha a nyitott képzésre gondolunk hangsúlyt, kap az egymásmellettiség, az egyéni és csoportos tanulás kombinációja, illetve az irányított egyéni szakmai gyakorlat feladatcsoportjainak a kidolgozása. A pályázók tervei között szerepelt klasszikus oktatócsomag (tanulási útmutatóval, tankönyvekkel, videokazettákkal, ellenőrzött feladatokkal), számítógépes programcsomag, elfogadatott szakmai tananyagot, önálló tanulást segítő tananyagok, modulfüzetek. A pályázók többsége a távoktatást több nézetben értelmezték: ki tudja elégíteni a munkaerőpiaci igényeket, gazdaságos képzési forma, lehetőség van a munka melletti tanulásra, széles réteget von be a tanulásba stb.

A következőkben a franciaországi példákat jellemezném röviden. A Felnőttoktatási Műszaki Egyetem (CNAM) 1794 óta felnőttoktatással foglalkozó felsőfokú állami intézmény. Itt tanulnak munkavállalók, bérmunkások, kézművesek, munkát keresők, besorozott katonák, külföldiek. Korhatár 18 év. A távoktatás célja: a beiratkozottak tanulásban való részvételének megkönnyítése, erőfeszítésének csökkentése, az új technikai eszközök és az új oktatástechnológiák fejlesztése. A CNAM első távképző állomását 1987- ben hozták létre, ez a hálózat legkisebb egysége, amit nevezhetünk tanulási központoknak is. Létesítésüknél figyelembe veszik, hogy egy-egy hallgató maximum 30 km-re lehetnek. 3-4 tantárgy oktatását látja el minimum 20 főnek, telepítik. Egy oktatási egység elsajátításához kb. 100 munkaórára, van szükség.

Országos Távoktatási Központ (CNED) Európa legnagyobb távoktatási központja. A CNED Főigazgatósága igazgatja nyolc intézetnek nevezett oktatási központot. Komplett iskolai osztályok és egyéb képzések végezhetők el bárki által, az elemitől a felsőfokig bezárólag: korhatár nincs és az illető, bárhol élhet.

Felnőttek Szakmai Képzésének Országos Egyesülete (AFPA) 1966-ban alakult meg. A szakmai képzés fogalma Franciaországban: egy szakma elsajátítása, szakmai átképzés, vagy egy meglévő szakma tökéletesítése a szakmai előrehaladás céljából. A hallgatók 62%-a munkát kereső felnőtt, 31. 5 %-az olyan dolgozó, akik képzési szabadságból részesülnek, 6. 5%-ot alkotnak a külföldiek. Az AFPA-n belül 1959 óta szerveznek levelező képzést, illetve távoktatást.

"Egyénre szabott" Pedagógiai Műhelyek (APP) 1988 óta működő regionális központok egyikével ismerkedhetünk meg a következőkben. Az itt folyó képzés nem távoktatás. Az APP célja, hogy támogassa a fiatalokat és felnőtteket sajátos terveik megvalósításához, kimozdítsa az embereket hétköznapi elszigeteltségükből, megtanítson tanulni stb.. Az oktatók különleges hangsúlyt fektetnek a csapat fogalmára és arra, hogy munkájuk közszolgálati jellegű. A tanulók távolról sem homogének, az eltérések jelen vannak a tanulók alapképzettsége szintjén, mind, pedig az igényeit illetően. Életkorukról, társadalmi helyzetükről, szociális és kulturáltsági szintjükről nem is beszélve. A beiratkozás menete: egyénre szabott elbeszélgetés, egyén céljának megfogalmazása, a tanuló tudásszintjének és főleg készségeinek a felmérése, szakma pontosítása, terv elkészítése, szerződés megírása.

Továbbképzési Intézet "Greta Tertiaire République" Központ (GRETA). A beiratkozó tanulóknak ajánl: személyes fogadtatást, egyéni haladási ütemet, felszerelés szabad használatát, gazdag órarendi választékot. A tananyag modulokra tagolódik. Az egyes modulok képezik a tőkésíthető tanegységet, amelyeket öt éven belül bármikor tovább lehet fejleszteni, kiegészíteni vagy más szakmák tanulásánál beszámíttatni.

A szerző érthetően fogalmazott meg mindent a könyvben és szerintem érdekes példákat hozott fel, amivel tökéletesen illusztrálta a távoktatás előnyeit, illetve jellemzőit. Tankönyvszerűen kiemelte a szövegből fektével a legfontosabb dolgokat, illetve szürke keretben találhatjuk az összegzéseket. Véleményem szerint ezt a könyvet bárki elolvashatja, aki többet szeretne tudni a nyitott képzésekről, mivel hétköznapi szavakat használva fogalmazza meg az író a legfontosabb információkat, így érthető, világos és egyben érdekes is.


Várdonyi Zsanett
Tessedik Sámuel Főiskola
Gazdasági Főiskolai Kar